Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e):

  • prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27
  • bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
  • autolekárnička,
  • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák,
  • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.
 
Poznámka:

Povinná výbava podľa odsekov 4) a 5) sa nevzťahuje na vozidlá:
– vybavené indikáciou defektu a pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte (technológia Run-Flat alebo PAX System),
– kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“.

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“ podľa predpisu EHK 67.

Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69. 

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e):

Motolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e.

Poznámka: vozidlá kategórie L7e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2:

  1. Náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,
  2. Jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
Poznámka:
Náhradné koleso s diskom a pneumatikou sa nevzťahuje na:

– vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu,
– prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR.

 Vozidlá kategórie O musia byť na zadnej časti karosérie, ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
 
Vozidlá kategórie O1 a O2 dlhšie než 8 m (vrátane oja) musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.
 
Vozidlá kategórie O s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.