Novinky

24.03.2014 13:18

Od 1.2.2012 povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t pri technickej kontrole na STK


Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od 1.2.2012
Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla (§ 107 zákona).
Neprišlo k výraznejším zmenám, jednotlivé sumy boli len zaokrúhlené na celé eurá.
Aktuálny sadzobník pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla platný od
1.2.2012:
Správny delikt Pokuta
Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej (za každé
nepodrobené vozidlo osobitne)1)
66 eur
Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej (za každé nepodrobené
vozidlo osobitne)2)
166 eur
Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o povinnosti
podrobiť vozidlo kontrole rozhodol príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie
166 eur
1) Prípady, v ktorých je technická kontrola administratívna povinná, sú určené v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov takto:
a) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o jednotlivo
dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
b) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o opätovnom
schválení vozidla, ktoré bolo odcudzené a znovu nájdené, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do
evidencie vozidiel,
c) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o výmene
technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do
evidencie vozidiel,
d) ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej
kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla vozidla, na ktorom bola kontrolná nálepka nalepená.
2) Lehoty sú ustanovené v § 47 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aktuálny prehľad lehôt, ktoré
boli oproti pôvodnému zneniu vyhlášky viackrát zmenené, možno nájsť v osobitnom informačnom dokumente na internetovej
stránke www.testek.sk.
Pokutu ukladá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
info:www.testek.sk